để người yêu mình dẫn tên da đen về ở chung nhà và cái kết